• Integrujemy się

     • 13 września klasy pierwsze wybrały się na piknik integracyjny do Grabowca. Było to jednocześnie jedno z działań zaplanowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Najpierw dzieci spotkały się z leśniczym panem Grzegorzem Patkiem, który oprowadził je po okolicznym lesie. Dzieci dowiedziały się, że głównym obowiązkiem leśniczego jest dbanie o las. Leśniczy przypomniał dzieciom, jak należy zachowywać się w lesie, jakie korzyści daje nam las i jak go chronić. Po długim spacerze wszyscy chętnie zjedli smażoną kiełbaskę z ogniska. Potem były wspólne gry i zabawy. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 1b za pomoc i wspaniałą niespodziankę dla wszystkich dzieci na zakończenie wspólnej zabawy. A panu leśniczemu za wiele cennych informacji o lesie. To był bardzo udany dzień i wspaniała lekcja w lesie o lesie.Elżbieta BrzezińskaMariola Zapotoczna

     • Posadźmy razem las!

     • Szanowni Państwo,

      Nadleśnictwo Zielona Góra wraz z Nadleśnictwem Przytok,

      we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym,

      Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze

      oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze,

      serdecznie zapraszają mieszkańców Zielonej Góry i okolic

       

      do wzięcia udziału w spotkaniu plenerowym pn. “Posadźmy razem las!”,

      które odbędzie się 9 października 2021 roku, w godz. 9:00 -13:00,

      nieopodal Aeroklubu Zielona Góra Przylep (w bliskim sąsiedztwie ul. Strażackiej w Zielonej Górze - Przylepie).

       

       

      Zachęcamy do udziału!

     • Narodowe czytanie

     • Podczas pierwszych dni nauki poloniści uczący w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku postanowiono zapoznać całą Polskę z tekstem dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność pani Dulskiej”. Uczniowie klas 4 – 8 mieli okazję zobaczyć gazetkę dokumentującą życie i twórczość pisarki a podczas lekcji obejrzeli obszerne fragmenty sztuki zrealizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Telewizję Polską. Uczniowie klas najstarszych dali się namówić na odczytanie fragmentów aktu pierwszego tej „tragifarsy kołtuńskiej” z podziałem na role.

      Przypomnijmy, że jest to już 10. edycja Narodowego Czytania, w ramach którego Para Prezydencka zaprasza do wspólnej lektury dzieł ważnych dla literatury polskiej.

      Główna, tegoroczna uroczystość, z udziałem pary prezydenckiej, odbyła się w sobotę, 4 września, w Ogrodzie Saskim. Fragmenty sztuki Gabrieli Zapolskiej odczytała para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W akcji wzięły również udział osoby ze świata sztuki i kultury. Jak powiedział prezydent, lektura ta zachowuje aktualność, ponieważ opowiada o negatywnych cechach ludzkiej natury. To nie tragifarsa o wielkiej historii, nie ma w niej polityki. To opowieść o ludziach, która w bardzo celny sposób opisuje typy charakterów. Jednocześnie przypomniano, że ekranizacja „Moralności pani Dulskiej” była pierwszym polskim filmem dźwiękowym. Podczas sobotniego wydarzenia zaprezentowano fragmenty tej produkcji z 1930 roku.

      Prezydent ogłosił, że w roku 2022 podczas akcji Narodowego Czytania zostaną przypomniane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

     • Nagroda dla Szkolnego Wolontariatu

     • Szkolny Wolontariat 31.08.2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wręczył na ręce Pani Dyrektor Liliany Reimann statuetkę i certyfikat Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021 dla Szkolnego Wolontariatu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świdnicy. Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022 wręczyła na ręce opiekunów Szkolnego Wolontariatu gratulacje i podziękowania wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w niesieniu pomocy innym. Bardzo dziękujemy , cieszymy się, że nasze bezinteresowne działania są doceniane i zauważane w środowisku lokalnym

     • Sukces SKO w Koźli

     • Od wielu lat w szkole w Koźli działa SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności. Jest  to program edukacji finansowej, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny. Wykonując zadania zawarte w tym programie, dzieci mają możliwość zgromadzenia realnych oszczędności na swoich kontach w banku PKO BP a także uzyskania wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  cyberbezpieczeństwo.

      Corocznie bank PKOBP stwarza możliwość  zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych dla kilkuset szkół, ogłaszając „Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli”. Trwa on cały rok szkolny i polega na organizowaniu działań w zakresie różnych form oszczędzania. Efekty działalności dzieci w ramach SKO,  opisane i przedstawione w formie prezentacji, podlegały ocenie przez Regionalną Komisję Ocen w Poznaniu. W roku szkolnym 2020/2021 działania naszej SKO zostały docenione  i została nam przyznana nagroda II stopnia.

      To wielki sukces naszej szkoły!

       Cieszymy się ogromnie!!!

    • Harmonogram obiadów
     • Harmonogram obiadów

     • HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       

        GODZINA    11:20-11:45      KLASA    1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

                             12:00                         PRZEDSZKOLE

                              12:30-12:50     KLASA     4A, 4B, 5, 6

                             13:35                KLASA     7A, 7B, 8A,  8B, 8C  

    • Obiady wrzesień
     • Obiady wrzesień

     • Uczniowie     73,50 zł  ( 21 dni) 

      Przedszkole Świdnica  38,50 zł   (22 dni)

      Przedszkole  Koźla  36,75 zł    ( 21  dni )

    • nauczycielka, tablica
     • Terminarz i tematyka zebrań z rodzicami

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2021/2022

       

      02.09.2021

      • Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022.
      • Przedstawienie Rocznego planu pracy szkoły.
      • Zapoznanie z WZO, propozycje rodziców do planu wychowawczo-profilaktycznego.
      • Przedmiotowe zasady oceniania.
      • Wybór trójek klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców.
      • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta Rady Rodziców.
      • Informacje dotyczące działających w szkole zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspomagających.
      • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
      • Informacja o realizowanych w szkole projektach.
      • Procedury zwolnień z lekcji wych. fizycznego oraz udziału w zaj. z  religii/etyki i wdż
      • Egzamin ósmoklasisty - zapoznanie  rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty
      • Zasady korzystania z e-dziennika(dot. nowych uczniów)
      • Informacja o diagnozach w każdej klasie z wszystkich przedmiotach
      • Wywiadówka profilaktyczna: „Szczepienia przeciwko CVID 19 dla uczniów w wieku 12-14 lat”
      • Procedury bezpieczeństwa – COVID-19 (kształcenie stacjonarne).

      29.10.2021

      • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
      • Omówienie wyników testów diagnozujących
      • Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię
      • Spotkanie pedagoga z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
      • Wywiadówka profilaktycznaCzynniki wpływające na osiągnięcia uczniów

      9.12.2021

      • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.
      • Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – przedstawienie programów naprawczych
      • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole i na terenie gminy podczas ferii zimowych.
      • Wywiadówka profilaktyczna: Sposoby i formy motywowania dzieci do nauki i osiągania wyższych wyników

      10.02.2022

      • Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.
      • Omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej.
      • Zapoznanie rodziców uczniów klas  8 SP  z procedurami   egzaminu ósmoklasisty
      • Opinie i sugestie rodziców na temat pracy szkoły i zadowolenia z podejmowanych w szkole działań
      • Wywiadówka profilaktyczna: Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu, gier komputerowych.

      ​​​​​​​24.03.2022

      Dni Zdrowia –„3maj się zdrowo”

      • Bieżące ocenianie, frekwencja, zachowanie –  wychowawcy klas.
      • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.
      • Konsultacje indywidualne pedagoga , psychologa i logopedy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      ​​​​​​​19.05.2022

      • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.
      • Zapoznanie rodziców w ramach doradztwa zawodowego - klasy 8 SP z ofertą szkół ponadpodstawowych (wybór dalszej ścieżki edukacyjnej).
      • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o propozycji nagannej oceny zachowania.
      • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za rok szkolny 2020/2021.
      • Ocena klasy po roku pracy, ewaluacja planu wychowawczego klasy.
      • Wywiadówka profilaktycznaZadania rodziców podczas przebywania z dziećmi na akwenach wodnych – spotkanie z WOPR Zielona Góra

       

      Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie.

      Zatwierdzam

      Liliana Reimann