• Procedury bezpieczeństwa
     • Procedury bezpieczeństwa

     • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)

      1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Codziennie podczas 1. godziny lekcyjnej dzieci będą miały mierzoną temperaturę ciała bezdotykowym termometrem.
      3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzic/opiekun przy wyznaczonym wejściu przekazuje dziecko pracownikowi szkoły.
      4. Wszystkie osoby trzecie (np. listonosz, kurier, petent) wchodzące do budynku muszą posiadać osłonę ust i nosa (maseczka/przyłbica) oraz skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia są umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
      5. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      6. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie muszą bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce.
      8. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      9. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
      10. Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      11. Uczniowie/dzieci nie powinni zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu.
      12. Należy korzystać z szatni z zachowaniem zalecanego bezpiecznego dystansu społecznego.
      13. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
      14. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
      15. Zaleca się korzystanie z maseczek lub przyłbic podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły (dotyczy uczniów i personelu).
      16. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przez uczniów podczas dowozów uczniów do szkoły organizowanych przez Gminę.
      17. Naczelną zasadą jest zachowanie dystansu społecznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Uczniowie z poszczególnych klas mają ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi klasami.
      18. Każda klasa ma wyznaczone wejście do budynku:

      A (główne) – pracownicy, dzieci korzystające z e świetlicy, klasa: 1b, 2b, 3a

      B (gimnazjum) -   klasa: 1a, 2a, 3b

      1. Poszczególne klasy będą korzystały tylko z przydzielonych im gabinetów ( z wyłączeniem niektórych zajęć np. w-f, informatyka, języki obce)

      Klasa:

      1a – 1

      1b – 7

      2a – 34

      2b – 8

      3a -23

      3b – 36

      1. Części wspólne szkoły będą na bieżąco dezynfekowane po przerwach.
      2. Wprowadza się różne godziny wydawania posiłków na stołówce szkolnej i dystans między stolikami.
      3. Dzieci przebywające po zajęciach w szkolnej świetlicy w miarę możliwości będą kontaktowały się z kolegami z danej klasy.
      4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Klasy wychodzą na przerwę wg obowiązującego indywidualnego harmonogramu.
      6. W szkole zostaje wyznaczone izolatorium ( gabinet po lewej stronie przy wejściu A) dla uczniów, u których w czasie lekcji wystąpią objawy chorobowe.
    • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2021r.

       

      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z obowiązującymi w szkole procedurami. Klasy 4 – 8 pracują w trybie zdalnym do odwołania.

       

      § 2

      1. Przyjazd i odjazd dzieci do przedszkola i szkoły będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
      2. Uczniowie kl. 1 – 3 w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) będą uczestniczyć stacjonarnie wg harmonogramu.
      3. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą zorganizowane zajęcia lub zostanie umożliwiona realizacja zajęć zdalnych w szkole.
      4. Praca świetlicy szkolnej dla uczniów kl. 1 – 3 pozostaje bez zmian, tj. w godz. 6.45 – 16.30.
      5. Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak dotychczas.
      6. Dla uczniów klas ósmych będą organizowane zajęcia/konsultacje w małych grupach wg odrębnego harmonogramu.

       

      § 3

      Każda klasa pracuje wg indywidualnego harmonogramu dnia uwzględniającego m.in. korzystania z przerw, zajęć na boisku, korzystania ze stołówki szkolnej.

      § 4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • Konkursy przedmiotowe
     • Konkursy przedmiotowe

     • Konkursy przedmiotowe organizowane pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty to wielka okazja, aby zdobyć punkty niezwykle przydatne podczas naboru do szkół ponadpodstawowych. W poprzednich latach etap szkolny odbywał się najczęściej w listopadzie, a etapy rejonowe i wojewódzkie na początku roku w wyznaczonych przez kuratorium placówkach. W tym roku, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, będzie inaczej. Kurator oświaty zwróciła się do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych o pomoc w zorganizowaniu dwóch pierwszych etapów – szkolnego i rejonowego. O ile nie zmienią się przepisy sanitarne – oba etapy będziemy zmuszeni przeprowadzić zdalnie. Etap szkolny będzie miał miejsce w drugiej połowie stycznia, z kolei etap rejonowy w pierwszych dwóch tygodniach marca. Najlepsi, już poza swoimi placówkami, zmierzą się z zadaniami w drugiej połowie kwietnia. Szkolny etap rozpocznie konkurs z języka polskiego, który został zaplanowany na poniedziałek, 18 stycznia. Ostatnim będzie konkurs z matematyki, który odbędzie się 28 stycznia, w piątek. Dokładny terminarz oraz regulaminy poszczególnych konkursów można znaleźć pod tym adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/zmiany-terminow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-2020-2021/. Do konkursów zostało jeszcze trochę czasu – jeśli czujecie się mocni z któregokolwiek przedmiotu – proponujemy zakasać rękawy i wziąć się do pracy – nagrody i punkty do szkół średnich czekają na Was!

     • Są ferie, jest zabawa

     • W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiechu. Zajęcia plastyczne odbywały się na zmianę z zajęciami ruchowymi.

    • Feryjne półkolonie
     • Feryjne półkolonie

     • W poniedziałek i wtorek odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach feryjnych półkolonii. Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci. Tekturowe zamki, balowe suknie, miecze i tarcze to tylko niektóre z szeregu atrakcji. Ponadto były jeszcze eksperymenty, mecze w dwa ognie, zawody, turniej rycerski oraz maski karnawałowe. Na koniec dzieci tańczyły swoje ulubione układy. Czas minął nam wszystkim bardzo szybko i każdego dnia z żalem kończyliśmy nasze zabawy.

      Zajęcia prowadziły Sylwia Weise i Mariola Zapotoczna

    • Olimpiada Matematyczna Juniorów
     • Olimpiada Matematyczna Juniorów

     • Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI  Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne przydatne podczas udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

      Życzymy dalszych sukcesów!

     • Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

     • Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie  2020.

      Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

      W ramach konkursu uczniowie przygotowywali pracę na jeden w wybranych tematów:

      1. Prawa i obowiązki obywatelskie,

      2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

      3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

      4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

      5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

      Laura przygotowała bardzo ciekawą i obszerną pracę na temat drugi: Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej.

    • Egzamin ósmoklasisty
     • Egzamin ósmoklasisty

     • Jak wiedzą wszyscy zainteresowani,  ukoronowaniem nauki w szkole podstawowej są egzaminy końcowe – egzaminy ósmoklasisty. Są przeprowadzane z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w przypadku naszej gminy jest to język angielski. Dotychczas egzaminy były pisane w kwietniu, w roku 2021 harmonogram przedstawia się następująco:

      • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
      • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
      • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

      Zmiana terminu wynika, oczywiście, z trudności wynikających z trwającej od marca pandemii. Nauczanie zdalne, mimo starań nauczycieli, uczniów i rodziców, nie gwarantuje  przygotowania do napisania testów na satysfakcjonującym wszystkie strony poziomie. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ogranicza ilość pytań i zakres wiadomości sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty 2021.

      Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:
      1) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie;
      • zmniejszenie (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut);
      • możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

      2) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

      • zmniejszenie zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej;
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut);
      • zmniejszenie liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020).

      3) W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

      • zmniejszenie zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2);
      • zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut);
      • ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).

      Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym. Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się w załączniku nr 1.

      Jako że nasza młodzież będzie miała sporo wolnego czasu, radzimy szczególną uwagę zwrócić na listę lektur obowiązkowych:

      1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

      2) Aleksander Fredro, Zemsta;

      3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

      4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

      5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);

      6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

      7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

      8) Juliusz Słowacki, Balladyna;

       

      Życzymy miłej lektury i owocnych przygotowań, które zaowocują wyłącznie 100%!

    • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku
     • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Nowego Roku

     • " Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

      jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

      jest taka siła, co spełnia marzenia...

      To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia."


      Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć życzenia: zdrowia, radości w ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

    • Bożonarodzeniowe warsztaty online
     • Bożonarodzeniowe warsztaty online

     • Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły razem z rodzicami spotykają się, aby wspólnie przygotować stroiki. 21 grudnia, w piątkowe popołudnie, pierwszoklasiści wykonali je podczas warsztatów w formie online. Dzieci jednomyślnie stwierdziły, że taka forma bardzo im się podobała. Mamy jednak nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się razem w szkole .

      Agnieszka Marczewska

      Wychowawczyni klasy 1a

    • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie
     • Tradycyjne Szkolne Kolędowanie

     • Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice!

       

      Jak co roku zapraszam Was na tradycyjne Szkolne Kolędowanie!!!

      W ubiegłych latach w ostatni dzień przed świątecznymi feriami, po klasowych wigiliach, na szkolnym korytarzu spotykaliśmy się wszyscy i wspólnie wykonywaliśmy kilka pięknych polskich kolęd. Wśród nich były zawsze kolędy „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże  Jezuniu” i inne. W tym roku podtrzymajmy tę tradycję! Musimy to zrobić jednak trochę inaczej. Poniżej znajdują się linki do w/w kolęd. W ostatni dzień przed feriami, czyli we wtorek 22.12. o godz. 12.00. pokolędujmy wspólnie wirtualnie! Niech w każdym domu w ten dzień i o tej porze zabrzmią te jedne z najpiękniejszych polskich kolęd. To będzie nasze wspólne tegoroczne Szkolne Kolędowanie!

      https://www.youtube.com/watch?v=3RJ2gEFXzgc

      https://www.youtube.com/watch?v=LuqM0GN-b9Y

      https://www.youtube.com/watch?v=nKMYIk7vnnQ

      https://www.youtube.com/watch?v=QY02I04tfak

       

      Z najlepszymi świątecznymi życzeniami, pozdrawiam ciepło-

       nauczyciel muzyki Zbigniew Perwiński.