• TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI

    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

    03.09.2020

    • Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021.
    • Przedstawienie Rocznego planu pracy szkoły
     (główne kierunki i zadania do realizacji).
    • Zapoznanie z WZO, propozycje rodziców do planu wychowawczo-profilaktycznego.
    • Przedmiotowe systemy oceniania.
    • Wybór trójek klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców.
    • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta Rady Rodziców.
    • Informacje dotyczące działających w szkole zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych.
    • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    • Informacja o realizowanych w szkole projektach.
    • Procedury zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz udziału w zajęciach z  religii/etyki i wdż.
    • Egzamin ósmoklasisty - zapoznanie  rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty
    • Zasady korzystania z e-dziennika(dot. nowych uczniów)
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Tornister na wagę zdrowia”
    • Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

    29.10.2020

    • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
    • Omówienie wyników testów diagnozujących w kl.8 i testów „na starcie” (kl. 4 SP.)
    • Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię.
    • Wywiadówka profilaktyczna: Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

    17.12.2020

    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
    • Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – przedstawienie programów naprawczych
    • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole i na terenie gminy podczas ferii zimowych.
    • Wywiadówka profilaktyczna: O różnych kolorach depresji wśród uczniów

    ​​​​​​​11.02.2021

    • Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
    • Omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej.
    • Zapoznanie rodziców uczniów klas  8 SP  z procedurami   egzaminu ósmoklasisty
    • Bezpieczeństwo dzieci w sieci, odpowiedzialność prawna rodziców – spotkanie przedstawicieli Komendy Policji w Zielonej Górze z rodzicami uczniów

    ​​​​​​​25.03.2021

    Dni Zdrowia –„3maj się zdrowo”

    • Bieżące ocenianie, frekwencja, zachowanie –  wychowawcy klas.
    • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.
    • Konsultacje indywidualne pedagoga i logopedy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Zbilansowana dieta, zdrowe odżywianie”​​​​​​​

    ​​​​​​​20.05.2021

    • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.
    • Zapoznanie rodziców w ramach doradztwa zawodowego - klasy 8 SP z ofertą szkół ponadpodstawowych (wybór dalszej ścieżki edukacyjnej).
    • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o propozycji nagannej oceny zachowania.
    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za rok szkolny 2020/2021.
    • Ocena klasy po roku pracy, ewaluacja planu wychowawczego klasy.

    ​​​​​​​

    Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie.

    Zatwierdzam

    Liliana Reimann