•  

    ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2023/2024

     

    07.09.2023

    • Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024.
    • Przedstawienie Rocznego planu pracy szkoły.
    • Zapoznanie z WZO, propozycje rodziców do planu wychowawczo-profilaktycznego.
    • Przedmiotowe zasady oceniania.
    • Wybór trójek klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców.
    • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta Rady Rodziców.
    • Informacje dotyczące działających w szkole zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspomagających.
    • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    • Procedury zwolnień z lekcji wych. fizycznego oraz udziału w zaj. z  religii/etyki i wdż
    • Egzamin ósmoklasisty - zapoznanie  rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
    • Zasady korzystania z e-dziennika(dot. nowych uczniów)

     

    26.10.2023

    • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
    • Omówienie wyników testów diagnozujących
    • Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię
    • Spotkanie pedagoga z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

     

    14.12.2023

    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2023/2024.
    • Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – przedstawienie programów naprawczych
    • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole i na terenie gminy podczas ferii zimowych.
    • Wywiadówka profilaktyczna: Sposoby i formy motywowania dzieci do nauki i osiągania wyższych wyników

     

    ​​​​​​​14.03.2024

    Dni Zdrowia –„3maj się zdrowo”

    • Bieżące ocenianie, frekwencja, zachowanie –  wychowawcy klas.
    • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.
    • Konsultacje indywidualne pedagoga , psychologa i logopedy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

    ​​​​​​​

    09.05.2024

    • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.
    • Zapoznanie rodziców w ramach doradztwa zawodowego - klasy 8 SP z ofertą szkół ponadpodstawowych (wybór dalszej ścieżki edukacyjnej).
    • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o propozycji nagannej oceny zachowania.
    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za rok szkolny 2023/2024.
    • Ocena klasy po roku pracy, ewaluacja planu wychowawczego klasy.

     

    Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie.

    Zatwierdzam

    Agnieszka Kulczyńska