• TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI

    W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     

    Termin spotkania

    Prowadzący

    Tematyka

    12.09.2019

    Dyrekcja, wychowawcy,

    nauczyciele

    • Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020.
    • Przedstawienie Rocznego planu pracy szkoły
     (główne kierunki i zadania do realizacji).
    • Zapoznanie z WZO, propozycje rodziców do planu wychowawczo-profilaktycznego.
    • Ankieta dla rodziców dotycząca zajęć pozalekcyjnych.
    • Przedmiotowe systemy oceniania.
    • Wybór Rady Rodziców.
    • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta Rady Rodziców.
    • Informacje dotyczące działających w szkole zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych.
    • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    • Informacja o realizowanych w szkole projektach.
    • Procedury zwolnień z lekcji wychowania fizycznego oraz udziału w zajęciach z  religii/etyki i wdż.
    • Egzamin ósmoklasisty - zapoznanie  rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty
    • Zasady korzystania z e-dziennika(dot. nowych uczniów)
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Tornister na wagę zdrowia”

    17.10.2019

    Wychowawcy,

    nauczyciele

    • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
    • Omówienie wyników testów diagnozujących w kl.8 i testów „na starcie” (kl. 4 SP.
    • Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię.
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów a wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”

    12.12.2019

    Wychowawcy

    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.
    • Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – przedstawienie programów naprawczych
    • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole i na terenie gminy podczas ferii zimowych.
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Stop substancjom psychoaktywnym”

     

    13.02.2020

    Wychowawcy

    • Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.
    • Omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej.
    • Zapoznanie rodziców uczniów klas  8 SP  z procedurami   egzaminu ósmoklasisty
    • Bezpieczeństwo dzieci w sieci, odpowiedzialność prawna rodziców – spotkanie przedstawicieli Komendy Policji w Zielonej Górze z rodzicami uczniów
    •  

    19.03.2020

    Wychowawcy,

    nauczyciele, pedagog, psycholog

    ·  Dni Zdrowia –„Czas na zdrowie, czas na zmiany”

    • Bieżące ocenianie, frekwencja, zachowanie –  wychowawcy klas.
    • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.
    • Konsultacje indywidualne pedagoga i logopedy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    • Wywiadówka profilaktyczna: „Zbilansowana dieta, zdrowe odżywianie”

    14.05.2020

    Wychowawcy, pedagog, psycholog

    • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.
    • Zapoznanie rodziców w ramach doradztwa zawodowego - klasy 8 SP z ofertą szkół ponadpodstawowych (wybór dalszej ścieżki edukacyjnej).
    • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o propozycji nagannej oceny zachowania.
    • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za rok szkolny 2019/2020.
    • Ocena klasy po roku pracy, ewaluacja planu wychowawczego klasy.

    Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie.

     

    Zatwierdzam Liliana Reimann