• Skrytka na ePUAP-ie:  /9731045140/SkrytkaESP


   Deklaracja dostępności

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy.

   Data publikacji strony internetowej: 2015-02-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-19.

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
   • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
   • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
   • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • dokumenty i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie Web Accessibility Checker, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

   Ostatnią aktualizację deklaracji sporządzono dnia 2023-03-15.

   Skróty klawiaturowe

   Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

   Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

   • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]

   Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Fidos, dostepnosc@swidnica.zgora.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683273115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa

   • Budynek położony jest przy ulicy Ogrodowej 36, 66-008 Świdnica.
   • Do budynku prowadzą schody. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda – platforma dla wózków wewnątrz budynku.
   • Obok wejścia do budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, tłumacza języka migowego ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Przedszkole

   • Parterowy budynek położony jest przy ulicy Ogrodowej 36B, 66-008 Świdnica.
   • Do budynku prowadzi chodnik bez przewyższeń.
   • Obok wejścia do budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   • Budynek dostępny architektonicznie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, tłumacza języka migowego ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy nie posiada tłumacza języka migowego.   Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności.


   Polityka prywatności

   KLAUZULA INFORMACYJNA


   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:


   1. Administratorem jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świdnicy reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica; adres e-mail: zsp@swidnica.zgora.pl ; nr tel.: 68 3273213 ).

   2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl .

   3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

   4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

   - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

   - aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania.

   5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na podstawie umów łączących je z administratorem.

   6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji.

   7. Ma Pan/Pani prawo:

   - dostępu do swoich danych osobowych;

   - sprostowania nieprawidłowych danych;

   - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

   - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

   8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać