• Opłaty za wyżywienie:

    • Grudzień  - szkoła - 16 dni - 96zł
    • Grudzień - przedszkole - 21 dni  - 231zł

     

    Opłaty za wyżywienie:

    • Listopad  - szkoła - 20 dni - 120zł
    • Listopad - przedszkole - 20 dni  - 220zł

     

    Opłaty za wyżywienie:

    • Październik  - szkoła- 18 dni  - 108zł
    • Październik  - przedszkole - 21 dni  - 231zł

     

    Opłaty za wyżywienie:

    • Wrzesień - szkoła - 20 dni  - 120zł
    • Wrzesień  - przedszkole - 22 dni  - 242zł

    Informacje ogólne:

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

    W roku szkolnym 2022/2023 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

    5 września (poniedziałek)

    Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

    • pisemnej deklaracji,
    • oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

    Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

                                               Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

    PKO BANK POLSKI

    63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

    z podaniem w tytule płatności następujących danych:

    imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

    PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

    W przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane.

    Deklaracja korzystania z obiadów:

    Aktualna deklaracja korzystania z obiadów

     

    pieczęć szkoły                                                                                                                   rok szkolny 2022/2023

     

     

                                                 Deklaracja korzystania  z obiadów w stołówce szkolnej                

    1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………....  kl.…………
    2. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna……………………………………………………….
    3. Deklaruję korzystanie z obiadów w stołówce na zasadach  określonych  poniżej w okresie od…………………………………..do………..………………..we wszystkie dni robocze .

        

    1. Zasady korzystania z usług stołówki:
    1. Opłata ucznia za obiad wynosi 6,00 zł-uczniowie szkoły
    2. Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na numer konta bankowego:

          

                                                                                   PKO BANK POLSKI

                                                               NR  63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

     

              z podaniem w tytule płatności następujących danych:

              Imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty- opłata za obiady

     

             4. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

             5. Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać pod numerem telefonu 68 327 32 13  w godzinach

                 od 7.30 do 8.30 w pierwszym dniu nieobecności.

             6. Jeśli  zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień nie przysługuje     

                 odliczenie  kosztów za obiad i nie ma  możliwości zwrotu za obiad tego dnia ,w którym został  odwołany,

    gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do

    przygotowania posiłku.

               7. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego  terminu będą odliczane od wpłaty za                     

                  kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności  niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

    8. Jeżeli dzieci uczestniczą w  wycieczce (wyjściu), to odliczenie powinno być zgłoszone, z zachowaniem

    ustalonych powyżej terminów.

               9.  W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (opiekun prawny) ucznia powinien zgłosić ten fakt,

                     telefonicznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów .

      10. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej  RODO                     informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy reprezentowany przez  Dyrektora ( adres: ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica; adres e-mail:   zsp@swidnica.zgora.pl; nr tel.: 683273213).  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi żywienia i będą wykorzystane tylko do realizacji tego zadania. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

     

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

       Wyrażam zgodę na informowanie o zaległych płatnościach za obiady na podany powyżej telefon kontaktowy.

     

     

    Oświadczenie Rodzica / Prawnego Opiekuna

     

    Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją.

                Zobowiązuję się do dokonywania wpłat za obiady na konto bankowe do 15 dnia miesiąca, w którym zamierza się korzystać z obiadów. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym terminie uczeń w tym dniu nie zje obiadu, co jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy korzystających z obiadów.

     

     

    ……………………………………………………..

    Data i podpis rodzica / opiekuna