• Opłaty za obiady w marcu:

    • szkoła podstawowa - 66zł (22 dni)
    • przedszkole - 33 zł (22 dni)

     

    Opłaty za obiady w lutym: 

    • szkoła podstawowa - 45zł (15 dni)
    • przedszkole - 22,50 zł (15 dni)

     

    Opłaty za obiady w styczniu: 

    • szkoła podstawowa - 42zł (14 dni)
    • przedszkole - 21zł (14 dni)

     

    Opłaty za obiady w grudniu: 

    • szkoła podstawowa - 45zł (15 dni)
    • przedszkole - 22,50zł (15 dni)

     

    Opłaty za obiady w listopadzie: 

    • szkoła podstawowa - 57zł (19 dni)
    • przedszkole - 28,50zł (19 dni)

     

    Opłaty za obiady w październiku:

    • szkoła podstawowa - 69zł (23 dni)
    • przedszkole - 34,50zł (23 dni)

     

    W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 i pierwszym wydaniem posiłku dnia 4.09.2019 (środa) proszę rodziców uczniów, którzy będą korzystali z obiadów o jak najszybsze wypełnienie deklaracji i złożenie w świetlicy szkolnej.

    Opłaty za obiady we wrzesniu:

    • szkoła podstawowa - 57zł (19 dni)
    • przedszkole - 28,50zł (19 dni)

    Wpłaty prosimy dokonać na konto bankowe:

    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy: PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402 z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystaniaz obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad).

    Pobierz, wydrukuj i wypelnij deklarację na obiady: obiady_deklaracja.pdf

    ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW

    1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie, pracownicy szkoły oraz  w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

    1. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie dni ustawowych wolnych od pracy, sobót, niedziel,

    świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii.

    1. Na stołówce wywieszony jest jadłospis z występującymi w posiłkach alergenami.
    1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-12:50.
    1. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3 zł, dla dziecka z oddziału przedszkolnego 1,50 zł.
    1. Wszystkich uczniów oczekujących na wydanie obiadu obowiązuje  jedna kolejka.
    1. W czasie obiadu wstęp do stołówki mają tylko osoby korzystające z posiłku.
    1. Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty

     w wyznaczonym terminie.

    1. Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca w takim terminie,

     aby wpłata została zaksięgowana do 16 każdego miesiąca.

    1. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun)   ucznia  powinien zgłosić ten fakt

    w sekretariacie szkoły  osobiście, telefonicznie lub  u intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

    1. Zgłoszenie nieobecności ucznia na obiadach należy dokonać w pierwszym dniu dłuższej nieobecności w szkole w godzinach 7:30-8:30 osobiście lub telefonicznie.
    1. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień

    nie przysługuje odliczenie kosztów za obiad i nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

    1. Zwrot kosztów za obiady przysługuje jedynie rodzicom, którzy zgłosili nieobecność ucznia

    w szkole według wyżej wymienionych zasad.

    1. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
    1. W przypadku odliczeń, które miały  miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego
     1. rodzicom uczniów klas kończących naukę w szkole zwrot kosztów wypłacany jest na wskazany rachunek bankowy,
     1. rodzicom uczniów klas promocyjnych, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu, lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty na skazany rachunek bankowy.