• OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC:  Czerwiec     

       Szkoła (15 dni) -   90,00 zł   

    Przedszkole* (22 dni) -   99,00 zł

    *) Opłata za obiady 01.06.2022 - 01.07.2022r

     

     

    Aktualna deklaracja na obiady

    deklaracja_obiady.pdf

     

     

    Zarządzenie nr 2/2022

     Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

    z dnia 05 stycznia 2022 r.

    w sprawie ustalenia zasad korzystania z wyżywienia

    w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy

     

    Podstawa prawna:

    • art. 106 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910 i 1378 z późn. zm.);
    • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 15 marca 2019 r. poz. 502);
    • art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);
    • art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług        ( Dz. U. z 2018 r. tekst jednolity z późn. zm.);
    • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów          i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839 z późn. zm.).

     

     

    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zarządza zasady korzystania
    i odpłatności za wyżywienie dzieci przedszkolnych i uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy.

    § 1

    1. Korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy jest dobrowolne i odpłatne.
    2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
    • dzieci uczęszczające do przedszkola;
    • uczniowie uczęszczający do szkoły;
    • nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy;
    • pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy

    § 2

    1. Posiłki w szkole wydawane są w formie dwudaniowego obiadu.
    2. Posiłki wydawane są wg następującego harmonogramu:
    • 11:20-11:45 – kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b
    • 12:00 – dzieci przedszkolne
    • 12:30-12:50 – kl. 4a, 4b, 5, 6
    • 13:35 – kl. 7a, 7b, 8a,  8b, 8c 

     

    § 3

    1. Posiłki wydawane w szkole mogą być finansowane z następujących źródeł:
    • wpłaty pochodzące od rodziców;
    • wpłaty osób uprawnionych;
    • wpłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

     

    § 4

    1. Koszt dwudaniowego obiadu wynosi:
    • dla dziecka przedszkolnego – 4,50 zł
    • dla ucznia – 6,00 zł.
    1. Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Radą Rodziców.
    2. Opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych i uczniów w wysokości wsadu do kotła pokrywają koszty produktów żywnościowych i nie podlegają VAT (na podst. art.52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.).
    3. Opłaty za wyżywienie nauczycieli i pracowników pedagogicznych zatrudnionych      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy pokrywają koszty produktów żywnościowych i są zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT) oraz koszt robocizny i zużytych mediów.
    4. Opłaty za wyżywienie dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych            w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy podlegają oprocentowaniu stawką 8 % VAT (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r., poz. 839 z późn. zmianami).

     

    § 5

    1. Miesięczną opłatę za wyżywienie stanowi iloczyn określonej stawki żywieniowej        i ilości dni korzystania z wyżywienia w danym miesiącu (zgłaszanie nieobecności zgodnie z regulaminem i zasadami wydawania obiadów).
    2. Opłat za korzystanie z posiłków dokonuje się miesięcznie z dołu, w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca na konto bankowe  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego            w Świdnicy: PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402                 z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad).

    3. Zaleganie z opłatą za 1 miesiąc jest równoznaczne rezygnacji z korzystania                   z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy.

     

    § 6

    Traci moc Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
    w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wyżywienie.

    § 7

    1. Wykonanie zarządzenia powierza się intendentce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
    w Świdnicy.

    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01.02.2022 r.

     

    Liliana Reimann – dyrektor

    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     

     

     

     

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

     

    W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

    2 września (czwartek)

     

    Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

    • pisemnej deklaracji,
    • oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

     

    Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca

     na nr konta bankowego:

                          Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

     

                                          PKO BANK POLSKI

    NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

     

    z podaniem w tytule płatności następujących danych:

    imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

     

    PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

    ( w przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane)

     

      W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19

    nie są akceptowane inne formy płatności.

     

                      

     

    UWAGA - nowa deklaracja

    Pobierz, wydrukuj i wypelnij deklarację na obiady: Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2021.pdf

     

     

     

     

                  

     

     

    ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW

    1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie, pracownicy szkoły oraz  w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

    1. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie dni ustawowych wolnych od pracy, sobót, niedziel,

    świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii.

    1. Na stołówce wywieszony jest jadłospis z występującymi w posiłkach alergenami.
    1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-12:50.
    1. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,5 zł, dla dziecka z oddziału przedszkolnego 1,75 zł.
    1. Wszystkich uczniów oczekujących na wydanie obiadu obowiązuje  jedna kolejka.
    1. W czasie obiadu wstęp do stołówki mają tylko osoby korzystające z posiłku.
    1. Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty

     w wyznaczonym terminie.

    1. Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca w takim terminie,

     aby wpłata została zaksięgowana do 16 każdego miesiąca.

    1. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun)   ucznia  powinien zgłosić ten fakt

    w sekretariacie szkoły  osobiście, telefonicznie lub  u intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

    1. Zgłoszenie nieobecności ucznia na obiadach należy dokonać w pierwszym dniu dłuższej nieobecności w szkole w godzinach 7:30-8:30 osobiście lub telefonicznie.
    1. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień

    nie przysługuje odliczenie kosztów za obiad i nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

    1. Zwrot kosztów za obiady przysługuje jedynie rodzicom, którzy zgłosili nieobecność ucznia

    w szkole według wyżej wymienionych zasad.

    1. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
    1. W przypadku odliczeń, które miały  miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego
     1. rodzicom uczniów klas kończących naukę w szkole zwrot kosztów wypłacany jest na wskazany rachunek bankowy,
     1. rodzicom uczniów klas promocyjnych, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu, lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty na skazany rachunek bankowy.