• Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                          PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

    z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

    W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19 nie są akceptowane inne formy płatności.

     

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

     CZERWIEC 2021

    szkoła - 56zł

    przedszkole 29,75zł

     

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

     MAJ 2021

    klasy 1-3 16 dni - 56 zł

    przedszkole 20 dni - 35 zł

     

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

     KWIECIEŃ 2021

    Przedszkole 10 dni  x 1,75 zł = 17,50 zł

     Szkoła         5 dni x 3,50 zł = 17,50 zł

     

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

     MARZEC 2021

    Przedszkole 23 dni  x 1,75 zł = 40,25 zł

    Uczniowie  ( klasa 1-3)    23 dni  x 3,50 zł  = 80,50 zł

     

    OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

    LUTY 2021

    Przedszkole 20 dni  x 1,75 zł = 35 zł

    Uczniowie  ( klasa 1-3)    20 dni  x 3,50 zł  = 70 zł

     

                  

     

    Pobierz, wydrukuj i wypelnij deklarację na obiady: obiady_deklaracja.pdf

    ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW

    1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie, pracownicy szkoły oraz  w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

    1. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie dni ustawowych wolnych od pracy, sobót, niedziel,

    świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii.

    1. Na stołówce wywieszony jest jadłospis z występującymi w posiłkach alergenami.
    1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-12:50.
    1. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,5 zł, dla dziecka z oddziału przedszkolnego 1,75 zł.
    1. Wszystkich uczniów oczekujących na wydanie obiadu obowiązuje  jedna kolejka.
    1. W czasie obiadu wstęp do stołówki mają tylko osoby korzystające z posiłku.
    1. Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty

     w wyznaczonym terminie.

    1. Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca w takim terminie,

     aby wpłata została zaksięgowana do 16 każdego miesiąca.

    1. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun)   ucznia  powinien zgłosić ten fakt

    w sekretariacie szkoły  osobiście, telefonicznie lub  u intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

    1. Zgłoszenie nieobecności ucznia na obiadach należy dokonać w pierwszym dniu dłuższej nieobecności w szkole w godzinach 7:30-8:30 osobiście lub telefonicznie.
    1. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień

    nie przysługuje odliczenie kosztów za obiad i nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

    1. Zwrot kosztów za obiady przysługuje jedynie rodzicom, którzy zgłosili nieobecność ucznia

    w szkole według wyżej wymienionych zasad.

    1. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
    1. W przypadku odliczeń, które miały  miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego
     1. rodzicom uczniów klas kończących naukę w szkole zwrot kosztów wypłacany jest na wskazany rachunek bankowy,
     1. rodzicom uczniów klas promocyjnych, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu, lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty na skazany rachunek bankowy.