• HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

     

    11:20-11:45 - KLASA    1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

    12:00 - PRZEDSZKOLE

    12:30-12:50 - KLASA     4A, 4B, 5, 6

    13:35 - KLASA     7A, 7B, 8A,  8B, 8C  

     

    Opłata za obiady 

    GRUDZIEŃ 

    Przedszkole  -  21 dni -   36,75 zł  

    Przedszkole  Koźla - 17  dni - 29,75 zł

    Szkoła  - 16 dni-  56.00 zł

     

     

    Szanowni Rodzice/Opiekunowie

     

    W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

    2 września (czwartek)

     

    Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

    • pisemnej deklaracji,
    • oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

     

    Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca

     na nr konta bankowego:

                          Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

     

                                          PKO BANK POLSKI

    NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

     

    z podaniem w tytule płatności następujących danych:

    imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

     

    PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

    ( w przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane)

     

      W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19

    nie są akceptowane inne formy płatności.

     

                      

     

    UWAGA - nowa deklaracja

    Pobierz, wydrukuj i wypelnij deklarację na obiady: Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2021.pdf

     

     

     

     

                  

     

     

    ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW

    1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie, pracownicy szkoły oraz  w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

    1. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie dni ustawowych wolnych od pracy, sobót, niedziel,

    świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych i ferii.

    1. Na stołówce wywieszony jest jadłospis z występującymi w posiłkach alergenami.
    1. Obiady wydawane są w godzinach 11:30-12:50.
    1. Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,5 zł, dla dziecka z oddziału przedszkolnego 1,75 zł.
    1. Wszystkich uczniów oczekujących na wydanie obiadu obowiązuje  jedna kolejka.
    1. W czasie obiadu wstęp do stołówki mają tylko osoby korzystające z posiłku.
    1. Warunkiem korzystania z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej jest dokonanie wpłaty

     w wyznaczonym terminie.

    1. Wpłaty za obiad na dany miesiąc należy dokonać do 15 każdego miesiąca w takim terminie,

     aby wpłata została zaksięgowana do 16 każdego miesiąca.

    1. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic (prawny opiekun)   ucznia  powinien zgłosić ten fakt

    w sekretariacie szkoły  osobiście, telefonicznie lub  u intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

    1. Zgłoszenie nieobecności ucznia na obiadach należy dokonać w pierwszym dniu dłuższej nieobecności w szkole w godzinach 7:30-8:30 osobiście lub telefonicznie.
    1. Jeśli zgłoszenie następuje w pierwszym dniu nieobecności dziecka w szkole, za ten dzień

    nie przysługuje odliczenie kosztów za obiad i nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

    1. Zwrot kosztów za obiady przysługuje jedynie rodzicom, którzy zgłosili nieobecność ucznia

    w szkole według wyżej wymienionych zasad.

    1. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
    1. W przypadku odliczeń, które miały  miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego
     1. rodzicom uczniów klas kończących naukę w szkole zwrot kosztów wypłacany jest na wskazany rachunek bankowy,
     1. rodzicom uczniów klas promocyjnych, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu, lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty na skazany rachunek bankowy.