• W ramach realizacji projektu „Świat Nauki” klasy ósme wzięły udział w dwóch wycieczkach zawodoznawczych. Odwiedziliśmy Zakład Karny w Krzywańcu oraz Pogotowie Ratunkowe i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Młodzież miała możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy w wymienionych wyżej placówkach. Dowiedzieliśmy się również, jakie są możliwości zatrudnienia oraz jakich kwalifikacji zawodowych i zdolności interpersonalnych wymaga się od przyszłych pracowników. Dziękujemy za pomoc w organizacji wycieczek pani Justynie Walania oraz pani Agacie Bobrowicz.

     

    W ramach realizacji projektu „Świat Nauki” klasy siódme oraz ósme mają możliwość spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. W ostatnim czasie klasa 8A miała zorganizowane zajęcia z absolwentką naszej szkoły – Oliwią Marczenia, która studiuje architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim. W czwartek,  24 listopada, uczniowie klasy 8C spotkali się z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, poznając profesję animatora /menadżera kultury. Ósmoklasiści mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy tej placówki.

     
    W ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz  projektu „Świat Nauki” organizowane są wycieczki zawodoznawcze  dla uczniów klas siódmych i ósmych.  Młodzież ma okazję poznać  specyfikę  wybranych zawodów oraz warunki  pracy w poszczególnych zakładach.  Ponadto uczniowie mają możliwość porozmawiać z przedstawicielami różnych zawodów podczas organizowanych w szkole spotkań. Prowadzone zajęcia pomagają uczniom poznać swoje predyspozycje i zainteresowania oraz podjąć decyzję dotyczącą dalszej ścieżki kształcenia.

     

     

    Zgodnie z nową podstawą programową w klasach VII i VIII odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego.

    Główne cele programu to:

    • przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej,
    • kształtowanie świadomych decyzji o wyborze zawodu i szkoły,
    • wdrażanie uczniów do samopoznania i planowana własnego rozwoju,
    • określenie własnych zainteresowań,
    • poznanie zdolności, mocnych i słabych stron, umiejętności i predyspozycji,  
    • poznanie świata zawodów i ścieżek edukacyjnych,
    • przekazanie informacji o możliwościach zdobycia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy,
    • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
    • zwiększenie świadomości uczniów, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego,
    • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

     

    W trakcie zajęć uczniowie będą mogli określić swoje zainteresowania i skłonności zawodowe, poznać znaczenie temperamentu i usposobienia w wyborze zawodu, dokonać samooceny – określić swoje mocne strony. Poznają również  uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi, rzeczami, techniką, pracy z danymi, przyrodą i działalnością artystyczną. Poszerzą swoją wiedzę o zawodach (warunki pracy, wymagania psychofizyczne) i poznają ścieżki prowadzące do zdobycia określonego zawodu.