• Zarządzenie nr 13 /2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
     • Zarządzenie nr 13 /2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy


     • z dnia 23 października 2020r.

      w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
      oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych
      w roku szkolnym 2020/2021.

      Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 , z 2009 r. Nr 126,
      poz. 1041 , 2014 r.poz..1290 oraz z 2017r.. poz..1580), § 2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad(DZ. U. z 2017r. poz. 1580) oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2020 r. nr 349/2020 w sprawie organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021 zarządza się, co następuje:

      § 1

      Dyrektor szkoły powołuje następujące szkolne komisje konkursowe:

      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w składzie:
      • Jacek Kucharczyk – przewodniczący
      • Małgorzata Węgłowska – członek
      • Marta Karpińska-Lizurek - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w składzie:
      • Aneta Bukowiecka  – przewodnicząca
      • Anna Lisiecka – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego w składzie:
      • Anita Kucharczyk – przewodnicząca
      • Karolina Leśniarek – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego w składzie:
      • Ewelina Wybudowska – przewodnicząca
      • Joanna Jamroziak – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Historii w składzie:
      • Ewelina Bryś – przewodnicząca
      • Grażyna Dzieżyc – członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Fizyki w składzie:
      • Jowita Kozikowska – przewodnicząca
      • Anna Lisiecka – członek

            7) Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Chemii w składzie:

      • Bernadeta Klimczak – przewodnicząca
      • Grażyna Dzieżyc - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego
       z Geografii w składzie:
      • Grażyna Dzieżyc – przewodnicząca
      • Bernadeta Klimczak - członek
      1. Szkolną Komisję Konkursową Konkursu Przedmiotowego z Biologii w składzie
      • Bernadeta Klimczak – przewodnicząca
      • Elżbieta Brzezińska  – członek

      § 2

      Ustala się następujące terminy konkursów szkolnych:

      1. Konkurs Przedmiotowy z Historii – 12 I 2021 r.
      2. Konkurs Przedmiotowy z Geografii – 15 I 2021 r.
      3. Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego – 13 I 2021 r.
      4. Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – 14 I 2021 r.
      5. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – 19 I 2021 r.
      6. Konkurs Przedmiotowy z Chemii – 20 I 2021 r.
      7. Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – 21 I 2021 r.
      8. Konkurs Przedmiotowy z Biologii – 22 I 2021 r.
      9. Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – 18 I 2021 r.

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                   

       

      Dyrektor szkoły

     • Obiady grudzień

     • Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                            PKO BANK POLSKI NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

      z podaniem w tytule płatności następujących danych: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

      W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19 nie są akceptowane inne formy płatności.

      OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

      GRUDZIEŃ

      PRZEDSZKOLE    31,50  zł   ( 21 dni)