• Nagroda dla Szkolnego Wolontariatu

     • Szkolny Wolontariat 31.08.2021r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz wręczył na ręce Pani Dyrektor Liliany Reimann statuetkę i certyfikat Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego 2021 dla Szkolnego Wolontariatu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świdnicy. Pani Wójt Izabela Mazurkiewicz na uroczystym apelu rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022 wręczyła na ręce opiekunów Szkolnego Wolontariatu gratulacje i podziękowania wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w niesieniu pomocy innym. Bardzo dziękujemy , cieszymy się, że nasze bezinteresowne działania są doceniane i zauważane w środowisku lokalnym

     • Sukces SKO w Koźli

     • Od wielu lat w szkole w Koźli działa SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędności. Jest  to program edukacji finansowej, który realizowaliśmy przez cały rok szkolny. Wykonując zadania zawarte w tym programie, dzieci mają możliwość zgromadzenia realnych oszczędności na swoich kontach w banku PKO BP a także uzyskania wiedzy i rozwinięcia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i zdrowotnej oraz bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  cyberbezpieczeństwo.

      Corocznie bank PKOBP stwarza możliwość  zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych dla kilkuset szkół, ogłaszając „Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli”. Trwa on cały rok szkolny i polega na organizowaniu działań w zakresie różnych form oszczędzania. Efekty działalności dzieci w ramach SKO,  opisane i przedstawione w formie prezentacji, podlegały ocenie przez Regionalną Komisję Ocen w Poznaniu. W roku szkolnym 2020/2021 działania naszej SKO zostały docenione  i została nam przyznana nagroda II stopnia.

      To wielki sukces naszej szkoły!

       Cieszymy się ogromnie!!!

    • Harmonogram obiadów
     • Harmonogram obiadów

     • HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       

        GODZINA    11:20-11:45      KLASA    1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

                             12:00                         PRZEDSZKOLE

                              12:30-12:50     KLASA     4A, 4B, 5, 6

                             13:35                KLASA     7A, 7B, 8A,  8B, 8C  

    • Obiady wrzesień
     • Obiady wrzesień

     • Uczniowie     73,50 zł  ( 21 dni) 

      Przedszkole Świdnica  38,50 zł   (22 dni)

      Przedszkole  Koźla  36,75 zł    ( 21  dni )

    • nauczycielka, tablica
     • Terminarz i tematyka zebrań z rodzicami

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI – ROK SZKOLNY 2021/2022

       

      02.09.2021

      • Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022.
      • Przedstawienie Rocznego planu pracy szkoły.
      • Zapoznanie z WZO, propozycje rodziców do planu wychowawczo-profilaktycznego.
      • Przedmiotowe zasady oceniania.
      • Wybór trójek klasowych i przedstawicieli Rady Rodziców.
      • Składki na ubezpieczenie oraz podanie numeru konta Rady Rodziców.
      • Informacje dotyczące działających w szkole zajęć rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspomagających.
      • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
      • Informacja o realizowanych w szkole projektach.
      • Procedury zwolnień z lekcji wych. fizycznego oraz udziału w zaj. z  religii/etyki i wdż
      • Egzamin ósmoklasisty - zapoznanie  rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty
      • Zasady korzystania z e-dziennika(dot. nowych uczniów)
      • Informacja o diagnozach w każdej klasie z wszystkich przedmiotach
      • Wywiadówka profilaktyczna: „Szczepienia przeciwko CVID 19 dla uczniów w wieku 12-14 lat”
      • Procedury bezpieczeństwa – COVID-19 (kształcenie stacjonarne).

      29.10.2021

      • Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu.
      • Omówienie wyników testów diagnozujących
      • Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na terapię
      • Spotkanie pedagoga z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
      • Wywiadówka profilaktycznaCzynniki wpływające na osiągnięcia uczniów

      9.12.2021

      • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.
      • Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – przedstawienie programów naprawczych
      • Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w szkole i na terenie gminy podczas ferii zimowych.
      • Wywiadówka profilaktyczna: Sposoby i formy motywowania dzieci do nauki i osiągania wyższych wyników

      10.02.2022

      • Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.
      • Omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej.
      • Zapoznanie rodziców uczniów klas  8 SP  z procedurami   egzaminu ósmoklasisty
      • Opinie i sugestie rodziców na temat pracy szkoły i zadowolenia z podejmowanych w szkole działań
      • Wywiadówka profilaktyczna: Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu, gier komputerowych.

      ​​​​​​​24.03.2022

      Dni Zdrowia –„3maj się zdrowo”

      • Bieżące ocenianie, frekwencja, zachowanie –  wychowawcy klas.
      • Indywidualne spotkania z nauczycielami przedmiotów.
      • Konsultacje indywidualne pedagoga , psychologa i logopedy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      ​​​​​​​19.05.2022

      • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych.
      • Zapoznanie rodziców w ramach doradztwa zawodowego - klasy 8 SP z ofertą szkół ponadpodstawowych (wybór dalszej ścieżki edukacyjnej).
      • Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o propozycji nagannej oceny zachowania.
      • Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za rok szkolny 2020/2021.
      • Ocena klasy po roku pracy, ewaluacja planu wychowawczego klasy.
      • Wywiadówka profilaktycznaZadania rodziców podczas przebywania z dziećmi na akwenach wodnych – spotkanie z WOPR Zielona Góra

       

      Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie.

      Zatwierdzam

      Liliana Reimann

       

    • ziemniaki, mięsko, surówka
     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie


     • W roku szkolnym 2021/2022 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

      2 września (czwartek)


      Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

      • pisemnej deklaracji,
      • oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

      Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2021_(1).pdf​​​​​​​


      Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca

       na nr konta bankowego:

                            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy:

                                            PKO BANK POLSKI

      NR 63 1020 5402 0000 0602 0382 1402


      z podaniem w tytule płatności następujących danych:

      imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)


      PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

      ( w przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane)


        W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid‑19

      nie są akceptowane inne formy płatności.            

                        


                 OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC

                                              WRZESIEŃ

                                  SZKOŁA             73,50 zł  ( 21 dni)

                         PRZEDSZKOLE    36,75 zł   ( 21 dni)

    • dzieci, zeszyty
     • Rok szkolny 2021/2022

     • Szkoła

      Od 1 września, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w przedszkolnych i szkolnych placówkach będą obowiązywały procedury opracowane w ubiegłym roku szkolnym, choć nieco zmienione. Bieżąca dokumentacja dotycząca COVID-u znajduje się na stronie internetowej szkoły.

      Trwają ostatnie prace remontowo-porządkowe przygotowujące placówkę do przyjęcia 323 uczniów. Wkrótce w szkole rozpocznie pracę Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, ponieważ należyte jej funkcjonowanie przekłada się na prawidłowe działanie szkoły.

      1 września - uroczysta inauguracja roku szkolnego

      1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy

      Klasy 1 – 3

      • 8.00 – 8.50 – apel
      • 9.00 – 9.20 - spotkanie z wychowawcami
      • 9.30 – 10.10 – msza święta
      • 10.30 – odjazd autobusów

      Klasy 4 – 8

      • 8.10 – 8.50 – msza święta
      • 9.00 – 9.20 - apel
      • 9.25 – 10.20 – spotkanie z wychowawcami
      • 10.30 – odjazd autobusów
      1. Szkoła Filialna w Koźli
      • 8.00 – 8.45 – msza święta
      • 9.00 – 10.00 – apel i spotkanie z wychowawcą

       

      Wszystkim uczniom, rodzicom,  nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym życzę szczęśliwego powrotu z wakacji i owocnej nauki oraz pracy w systemie stacjonarnym.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

    • dzieci, przedszkole, zabawa
     • Rok szkolny 2021/2022

     • Przedszkole

      Nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero za 2 tygodnie, a po świdnickich szkolnych korytarzach żwawo już kroczą przedszkolaki, których rodzice, z uwagi na pracę zawodową, przyprowadzili do Publicznego Przedszkola w Świdnicy. Wraz z powrotem dzieci przedszkolnych do placówki rozpoczęła funkcjonowanie  stołówka szkolna, przedszkolaki chętnie zjadają tam smaczny obiad.

      Nowo przyjęte przedszkolaki z grup młodszych wezmą udział w zajęciach adaptacyjnych ze swoimi nauczycielkami:

      • Pani Anna Kierzek (Przedszkole Publiczne w Świdnicy) 30 – 31.08., w godz. 10.00 – 11.30.
      • Pani Małgorzata Nowacka (Oddział Przedszkolny w Koźli) 30.08.2021 w godz. 10.00 - 11.30. Rodzice zostaną również powiadomieni telefonicznie.

      Nauczycielki wychowania przedszkolnego zapraszają rodziców dzieci przedszkolnych na pierwsze spotkania:

      1. Grupa młodsza –  26.08., godz. 17.00
      2. Grupa starsza – 25.08., godz. 17.00
      3. Oddział przedszkolny w Koźli – 30.08., godz. 17.00.
     • "Dobry Start" z ZUS

     • Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał
      i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

      W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo
      300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

      Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.

      Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków
      o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się
      o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo
      w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

    • Odbiór zaświadczeń
     • Odbiór zaświadczeń

     • Drodzy Absolwenci

       

      Po odbiór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sekretariatu szkoły od dnia 9 lipca.

     • Drogie dzieci, drodzy rodzice !!!

     • Drogie dzieci, drodzy rodzice !!! Mamy do Was ogromną prośbę. Nie kupujcie w tym roku kwiatów i czekoladek, nam naprawdę wystarczy Wasze szczere „ dziękuję”. Pieniądze, które mielibyście przeznaczyć na w/w cel wpłaćcie na konto Ani - Ona potrzebuje ich dużo bardziej. Kwiatki zwiędną, a życie jest najważniejsze. Liczymy na Wasze dobre serca

      Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/ania

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     • ilustracja - Hanna Czarny

      24 czerwca - czwartek

      • 17:00 - akademia dla klas 8 (hala sportowa Świdniczanka)

       

      25 czerwca - piątek

      • 8:10 - msza św. dla klas 4-8
      • 8:15 - apel dla klas 1-3 (hala sportowa Świdniczanka)
      • 9:00 - apel dla klas 4-7 (hala sportowa Świdniczanka)
     • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Etnograficznego

     • Mariola Zapotoczna

      22 czerwca klasy 3B i 2C wybrały się na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze oraz Muzeum Etnograficznego w Ochli. Ten czas postanowiliśmy spędzić na beztroskiej zabawie. W programie uwzględniliśmy oglądanie roślin, karmienie zwierząt, zabawy i, oczywiście, przepyszne lody. Następnie przemieściliśmy się do Ochli. Zwiedzaliśmy tam chaty, w jakich mieszkano w minionych wiekach. Można bylo zobaczyć, jak wyglądały dawniej szkoła, pracownia szewca, umeblowanie dawnych izb. Najwięcej kontrowersji wzbudziła pralka na korbę z wyżymaczką. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak powstają garnki z gliny i przekonać się, że nie święci garnki lepią. To był naprawdę udany dzień.

     • Piknik klasowy

     •                                                                                                   Sylwia Weise

      W czwartkowe, słoneczne popołudnie uczniowie klasy 2b z rodzicami, rodzeństwem i wychowawczynią spędzili  mile czas na klasowym pikniku. Panie Emilia Możdżeń i Milena Machanek z pomocą innych rodziców zorganizowały prawdziwy raj dla dzieci. Na łące stanęły dwa dmuchańce, które dostarczyły wiele radości i, pomimo upalnego dnia, oblegane były nieustannie. Pojawił się też  namiot, pod którym stoły uginały się od domowych ciast, galaretek, owoców,  pieczonego chleba, domowego smalcu wege oraz ogórków małosolnych. Nie zabrakło również lodów, waty cukrowej, popcornu i, co najważniejsze – dobrego towarzystwa. :)

      Dziękuję wszystkim rodzicom za ten niezwykle mile spędzony czas. I polecam się na przyszłość.                                                  

     • PoZDROWIEnia DLA ANI

     •                                                                                Sylwia Weise, Danuta Warecka

      W ubiegłą niedzielę, 20 czerwca, nad świdnickim zalewem odbył się charytatywny festyn dla chorej na SMA Ani Orłowskiej. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli rodzice naszego ucznia, państwo Agnieszka i Łukasz Jóźwiakowie. Do akcji włączyły się niemal wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby i koła oraz osoby prywatne z gminy Świdnica. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy również nie pozostał obojętny na losy małej Ani. Nauczycielki klas młodszych, Danuta Warecka i Sylwia Weise, zorganizowały stoisko ze szkolnym kiermaszem, na którym można było zakupić rękodzieła uczniów i nauczycieli: prace plastyczne, mydełka własnej produkcji, ręcznie robioną biżuterię, butelki zdobione techniką decoupage, ozdobne, wyszywane poduszki i przytulanki oraz eleganckie żabotki. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzięki wsparciu i hojności rodziców, dziadków, nauczycieli, przyjaciół szkoły i wszystkich ludzi o dobrym sercu, którzy ochoczo zapełniali nasze puszki, mogliśmy pomóc Ani w tej nierównej walce z chorobą.

      Uzbieraliśmy imponującą kwotę 3455 zł! Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, bo nie spodziewaliśmy się takiego wyniku! Podczas całego festynu uzbierano ponad 30 tysięcy złotych!!!

      Gorąco dziękujemy uczniom i nauczycielom za piękne rękodzieła. Pani Renacie Uss-Wocial za niesamowity portret małej Ani, który został przekazany na licytację. Pani Marioli Zapotocznej za przygotowanie występów tanecznych. Szkolnym wolontariuszom, Hani i Adamowi, za ciężką charytatywną pracę podczas tego upalnego festynu, a panu Januszowi za pomoc i wsparcie techniczne.

      A wszystkim kupującym i wspierającym nas ciałem i duchem gorąco dziękujemy za dobre i szczodre serca. Bo jeden człowiek może wiele, ale wielu ludzi może wszystko.