• Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 8 września (czwartek).

      kl. 1 - 3 SP - godz. 16.30

      kl. 4 - 8 SP - godz. 17.00

      Prezydium Rady Rodziców - godz. 18.00

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 wg następującego planu:

      Czwartek, 1 września 2022 r.

      1. Godzina 8.10 - msza święta 

      2. Godzina 9.15 - uroczysty apel na placu szkolnym (wewnętrznym)

      3. Godzina 10.00 - spotkanie uczniów z wychowawcami

      4. Godzina 10.30 - odjazd autobusów. 

     • Współpraca z rodzicami

     • Jednym z filarów pracy każdej szkoły jest udana współpraca z rodzicami. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy współpraca ta zawsze układała się wzorowo, a praca w minionym roku szkolnym zasługuje wręcz na szóstkę z plusem! Rada Rodziców wspierała dyrekcję, wychowawców i grono pedagogiczne od pierwszych dni września 2021 do sierpnia 2022. Co się wydarzyło w ciągu kończącego się roku szkolnego?

      Ze środków dobrowolnie przekazywanych przez rodziców i opiekunów naszych wychowanków na dedykowane konto Rada Rodziców zakupiła aparat telefoniczny oraz przez cały rok szkolny finansowała abonament na specjalny telefon do psychologa. Jak wszyscy wiemy, wielu uczniów, zwłaszcza w dobie pandemii, potrzebuje wsparcia, pomocy, a nierzadko zwyczajnej rozmowy z osobą, która potrafi ich wysłuchać i wesprzeć. Dzięki opisywanej inicjatywie było to możliwe 24 godziny na dobę.

      Wyżej wymienione środki były również wykorzystywane na zakup papieru i materiałów do szkolnych kserokopiarek. W ciągu ostatnich miesięcy zmiany na rynkach światowych spowodowały wzrost cen papieru nawet o 200%! Dzięki wspomnianej wyżej pomocy mogliśmy sobie łatwiej poradzić ze skutkami kryzysu.

      Tradycją w naszej szkole stały się również prezenty fundowane przez rodziny ósmoklasistów. Od lat pomagają one w poszerzaniu księgozbioru biblioteki szkolnej. W minionym roku było podobnie, dzięki rodzicom i uczniom klas 8a, 8b i 8c zostaną zakupione lektury i ciekawe książki, które uzupełnią coraz bogatszy księgozbiór naszej biblioteki. Swoistym bonusem było piękne drzewko (klon jawor „Worley”), które zostało posadzone na nowo powstałym parkingu między budynkami szkoły i przedszkola.

      Podczas kończących się właśnie wakacji całkowite przeobrażenie dokonało się w gabinecie nr 23. Wszyscy rodzice uczniów klasy 1a złożyli się na segregatory do gabinetu oraz piękne naklejki dekoracyjne. Państwo Agata i Przemysław Szczepańscy zasponsorowali rolety okienne. Firma Szczepański Building sfinansowała malowanie klasy (przysłała swoich pracowników). Farby zostały zakupione przez państwo Monikę i Łukasza Lisowskich z firmy PKM Zachód. Z kolei pani Violetta Maciejonek zakupiła biurko, a regały, krzesło i drobne dodatki pozwalające upiększyć gabinet sfinansowała jego opiekunka – pani Sylwia Kata. Należy podkreślić, że w remont sali nr 23 zaangażowali się wszyscy rodzice naszych pierwszoklasistów wraz z ich przyszłą wychowawczynią.

      Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wspaniałą współpracę i wyrazić nadzieję, że w rozpoczynającym się roku szkolnym 2022/2023 będzie ona równie owocna!

      JK

     • „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica”

     • Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem działalności Publicznego Przedszkola w Świdnicy oraz oddziału przedszkolnego w Koźli, działających przez kilkadziesiąt lat (!) pod egidą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy. Jeden z nich mieścił się obok świdnickiej poczty przy ulicy Długiej, a drugi w budynku Szkoły Filialnej w Koźli. W obu placówkach nauczycielki wychowania przedszkolnego uczyły i wychowały wiele pokoleń dzieci zamieszkujących naszą gminę. Żegnamy oba przedszkola z nostalgią i z wielkim żalem, a jednocześnie z olbrzymią radością, ponieważ najmłodsi mieszkańcy naszej małej ojczyzny będą mieli możliwość rozwijania się w ultranowoczesnych warunkach w przepięknym budynku przedszkola i żłobka „Krzyś” mieszczących się przy ulicy Ogrodowej.

      Wspomniane wyżej przedszkole i żłobek powstały dzięki temu, że gmina Świdnica realizuje projekt pod nazwą: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w naszej gminie i powiecie  zielonogórskim poprzez poszerzenie bazy oświatowej o nowe 45 miejsc wychowania przedszkolnego. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie edukacji przedszkolnej dzięki organizacji zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęć logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 95 dzieci oraz rozwój kompetencji dwóch nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej. Zaplanowane działania będą realizowane w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 r. i przyczynią się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w szczególności wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans edukacyjnych, rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami i poprawy jakości wychowania przedszkolnego. Całkowita wartość projektu wynosi 979 144,08 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 832 273,23 zł, co oznacza, że dofinansowanie wynosi 85%. Cały projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 8. Nowoczesna edukacja, Działanie: 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

      Nowe przedszkole i żłobek prezentują się bardzo efektownie – warto trafić na ulicę Ogrodową 36b, aby móc je podziwiać, do czego zachęcamy nie tylko mieszkańców naszej gminy!

       

      JK

       

    • Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
     • Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

     • Rok szkolny 2021/2022 tak naprawdę nie zakończył się 24 czerwca dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy. Nasi absolwenci, ich rodzice oraz dyrekcja i zainteresowani nauczyciele z większym lub mniejszym niepokojem oczekiwali na wyniki egzaminu ósmoklasisty, który miał miejsce w ostatnim tygodniu maja. Pierwszego lipca do szkół podstawowych w całej Polsce dotarła informacja z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie otrzymali zaświadczenia, a uzyskane przez nich wyniki zostały przeliczone na punkty niezbędne podczas naboru do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

      Mimo bardzo trudnych warunków spowodowanych przez zdalne nauczanie i pandemię koronawirusa nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze – średnie wyniki absolwentów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy plasują nas w piątym staninie ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych (staninów jest 9 –  im wyżej, tym lepiej). Jedna z klas znalazła się nawet w staninie 7! Egzamin ósmoklasisty napisało również 9 uczniów z Ukrainy. Kilkoro z nich będzie kontynuowało naukę w Zielonej Górze.

      Bardzo dobre wyniki przełożyły się na sukcesy podczas rekrutacji do szkół średnich. Przypomnijmy, że do szkół ponadpodstawowych wybierało się aż półtora rocznika i w całej Polsce wielu uczniów nie dostało się do jakiejkolwiek szkoły. 21 lipca zdecydowana większość naszych absolwentów została zakwalifikowana do wybranych przez siebie szkół średnich. Niektórzy do szkół drugiego lub trzeciego wyboru, ale z uzyskanych przez wychowawców informacji wynika, że nie ma wśród naszych absolwentów ucznia, który nie rozpocznie kolejnego roku szkolnego w nowej szkole. Naszych absolwentów można spotkać praktycznie w każdej zielonogórskiej szkole, łącznie z tymi najpopularniejszymi liceami ogólnokształcącymi – „jedynką”, „piątką”, „trójką” czy „czwórką”. 1 sierpnia, w dniu, kiedy ogłoszono ostateczne wyniki naboru, byli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy i ich rodzice mogli rozpocząć zasłużone, spokojne i pełne radości wakacje.

      Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli podać równie dobre informacje.

    • ziemniak, kotlet, surówka
     • Informacja ze stołówki szkolnej

     • Szkoła Podstawowa

      Szanowni Rodzice/Opiekunowie

       

      W roku szkolnym 2022/2023 wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy:

      5 września (poniedziałek)

      koszt we wrześniu to 120zł

       

      Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest złożenie:

      •             pisemnej deklaracji,

      •             oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna

       

      Wpłaty za obiady należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na nr konta bankowego:

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

      PKO BANK POLSKI

      63 1020 5402 0000 0602 0382 1402

       

      z podaniem w tytule płatności następujących danych:

      imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc korzystania z obiadów i rodzaj opłaty (opłata za obiad)

       

      PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !

      W przypadku braku płatności obiady nie będą  wydawane.

    • Zebranie organizacyjne w przedszkolu
     • Zebranie organizacyjne w przedszkolu

     • Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego w Świdnicy na rok szkolny 2022/2023 na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 29.08.2022 r.:

      - o godzinie 17.00 dla grup 1,2

      - o godzinie 18.00 dla grup 3,4

      Spotkanie odbędzie się na świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy przy ulicy Ogrodowej 36.

      Jednocześnie informujemy, iż adaptacja dzieci z grupy 1 wraz z rodzicami odbędzie się dnia 30.08.2022 r. oraz 31.08.2022 r. w godzinach 10.00 -11.00 w Przedszkolu w Świdnicy w sali nr 1.