• Zarządzenie nr 0050.8.2021
     • Zarządzenie nr 0050.8.2021

     • Wójta Gminy Świdnica

      z dnia 15.01.2021 r.

      w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego i klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

                  Na podstawie zarządzenia nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 stycznia 2021 r. wprowadza się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

                  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i Filii w Koźli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

      S22BW-821012016050(1).pdf​​​​​​​

    • Procedury bezpieczeństwa
     • Procedury bezpieczeństwa

     • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy w roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19 (aktualizacja z dnia 18 stycznia 2021r. w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01.2021r.)

      1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
      2. Codziennie podczas 1. godziny lekcyjnej dzieci będą miały mierzoną temperaturę ciała bezdotykowym termometrem.
      3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzic/opiekun przy wyznaczonym wejściu przekazuje dziecko pracownikowi szkoły.
      4. Wszystkie osoby trzecie (np. listonosz, kurier, petent) wchodzące do budynku muszą posiadać osłonę ust i nosa (maseczka/przyłbica) oraz skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia są umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
      5. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
      6. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
      7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie muszą bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce.
      8. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
      9. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
      10. Na zajęciach sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      11. Uczniowie/dzieci nie powinni zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu.
      12. Należy korzystać z szatni z zachowaniem zalecanego bezpiecznego dystansu społecznego.
      13. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
      14. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
      15. Zaleca się korzystanie z maseczek lub przyłbic podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły (dotyczy uczniów i personelu).
      16. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust przez uczniów podczas dowozów uczniów do szkoły organizowanych przez Gminę.
      17. Naczelną zasadą jest zachowanie dystansu społecznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Uczniowie z poszczególnych klas mają ograniczony do minimum kontakt z pozostałymi klasami.
      18. Każda klasa ma wyznaczone wejście do budynku:

      A (główne) – pracownicy, dzieci korzystające z e świetlicy, klasa: 1b, 2b, 3a

      B (gimnazjum) -   klasa: 1a, 2a, 3b

      1. Poszczególne klasy będą korzystały tylko z przydzielonych im gabinetów ( z wyłączeniem niektórych zajęć np. w-f, informatyka, języki obce)

      Klasa:

      1a – 1

      1b – 7

      2a – 34

      2b – 8

      3a -23

      3b – 36

      1. Części wspólne szkoły będą na bieżąco dezynfekowane po przerwach.
      2. Wprowadza się różne godziny wydawania posiłków na stołówce szkolnej i dystans między stolikami.
      3. Dzieci przebywające po zajęciach w szkolnej świetlicy w miarę możliwości będą kontaktowały się z kolegami z danej klasy.
      4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Klasy wychodzą na przerwę wg obowiązującego indywidualnego harmonogramu.
      6. W szkole zostaje wyznaczone izolatorium ( gabinet po lewej stronie przy wejściu A) dla uczniów, u których w czasie lekcji wystąpią objawy chorobowe.
    • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      w Świdnicy z dnia 15 stycznia 2021r.

       

      W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z obowiązującymi w szkole procedurami. Klasy 4 – 8 pracują w trybie zdalnym do odwołania.

       

      § 2

      1. Przyjazd i odjazd dzieci do przedszkola i szkoły będzie odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej.
      2. Uczniowie kl. 1 – 3 w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne) będą uczestniczyć stacjonarnie wg harmonogramu.
      3. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą zorganizowane zajęcia lub zostanie umożliwiona realizacja zajęć zdalnych w szkole.
      4. Praca świetlicy szkolnej dla uczniów kl. 1 – 3 pozostaje bez zmian, tj. w godz. 6.45 – 16.30.
      5. Stołówka szkolna będzie wydawać obiady jak dotychczas.
      6. Dla uczniów klas ósmych będą organizowane zajęcia/konsultacje w małych grupach wg odrębnego harmonogramu.

       

      § 3

      Każda klasa pracuje wg indywidualnego harmonogramu dnia uwzględniającego m.in. korzystania z przerw, zajęć na boisku, korzystania ze stołówki szkolnej.

      § 4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Liliana Reimann – dyrektor szkoły

     • Są ferie, jest zabawa

     • W czasie trwania półkolonii dla dzieci z klas 1–3 odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone przez panią Małgorzatę Furmanek. Zajęcia miały na celu bezpieczną zabawę poprzez sport, rozwijanie aktywności fizycznej uczniów oraz wzmacnianie odporności. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach z szarfami, kółkami hula-hop i balonami. Odbyło się wiele konkursów sprawnościowych wzbudzających wiele emocji i uśmiechu. Zajęcia plastyczne odbywały się na zmianę z zajęciami ruchowymi.

    • Feryjne półkolonie
     • Feryjne półkolonie

     • W poniedziałek i wtorek odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach feryjnych półkolonii. Radości było co niemiara, choćby tylko z tego powodu, że znów się można było spotkać na żywo, nie mówiąc już o wspaniałych zajęciach przygotowanych dla dzieci. Tekturowe zamki, balowe suknie, miecze i tarcze to tylko niektóre z szeregu atrakcji. Ponadto były jeszcze eksperymenty, mecze w dwa ognie, zawody, turniej rycerski oraz maski karnawałowe. Na koniec dzieci tańczyły swoje ulubione układy. Czas minął nam wszystkim bardzo szybko i każdego dnia z żalem kończyliśmy nasze zabawy.

      Zajęcia prowadziły Sylwia Weise i Mariola Zapotoczna

    • Olimpiada Matematyczna Juniorów
     • Olimpiada Matematyczna Juniorów

     • Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy 8A – Alicji Kołodziej, która zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia XVI  Olimpiady Matematycznej Juniorów (w roku szkolnym 2020/2021).

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne przydatne podczas udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

      Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

      Życzymy dalszych sukcesów!

     • Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

     • Laura Szarzała brała udział w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie  2020.

      Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

      W ramach konkursu uczniowie przygotowywali pracę na jeden w wybranych tematów:

      1. Prawa i obowiązki obywatelskie,

      2. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

      3. Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

      4. Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

      5. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

      Laura przygotowała bardzo ciekawą i obszerną pracę na temat drugi: Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej.