• Skrytka na ePUAP-ie:  /9731045140/SkrytkaESP

    

   Deklaracja dostępności

   Informacja na BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zspswidnica/50/Deklaracja_dostepnosci/ 

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WWW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy.

   Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
   • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
   • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
   • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów filmowych
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • dokumenty i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie Web Accessibility Checker, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

   Skróty klawiaturowe

   Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

   Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

   • Google Chrome v 80.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Mozilla Firefox v 74.X a lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Internet Explorer v 11.X a lewy ALT + [litera_skrótu]
   • Opera 67.X a lewy ALT + [litera_skrótu]

   Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Fidos, dostepnosc@swidnica.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683273115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

   Dostępność architektoniczna

   1. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Ogrodowej 36, 66-008 Świdnica
   2. Do budynku prowadzą schody. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda – platforma dla wózków wewnątrz budynku.
   3. Obok wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   5. W szkole jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
   6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, tłumacza języka migowego ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

   Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

    

   Polityka prywatności

   Informacja na BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zspswidnica/48/Polityka_prywatnosci/

   1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z portalu internetowego www.zs.swidnica.zgora.pl i www.zspswidnica.edupage.org (zwanego dalej „Portalem”). 
    
   2.     Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Ogrodowa 36, 66-008 Świdnica e-mail: swidnicazs@wp.pl, tel.: +48 683273213 (zwany dalej „Administratorem” lub "ADO"). 
    
   3.     Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, kontakt,  e-mail: iod@swidnica.zgora.pl
    
   4.     Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    
   5.     Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
    
   6.     Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.
    
   7.     Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
    
   8.     Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
    
   9.     Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
    
   10.   Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.
    
   11.   Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
    
   12.   Portal  zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
    
   13.   Użytkownik posiada uprawnienie do:
   • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15 RODO)
   • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
   • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
   • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
    
   14.   ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać