• Rekrutacja 2024/2025

      

     Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości według następującego harmonogramu:

      

     6.05.2024r.

     Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Świdnicy na rok szkolny 2024/2025.

      

     22.04.2024r. 

     Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Świdnicy na rok szkolny 2024/2025.

      

      

     W latach 2022-2023 Gmina Świdnica zrealizowała projekt: Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica”.  

     Nr umowy RPLB.08.01.01-08-0004/20-00 z dnia 27.08.2020 r.

     Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Świdnica i powiecie zielonogórskim poprzez poszerzenie bazy oświatowej o nowe 45 miejsc wychowania przedszkolnego. Celem szczegółowym projektu było podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie edukacji przedszkolnej dzięki organizacji zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęć logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 95 dzieci oraz rozwój kompetencji dwóch nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej.

     Zaplanowane działania zostały realizowane w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 r. i przyczyniły się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w szczególności wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans edukacyjnych, rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami i poprawy jakości wychowania przedszkolnego.

     Całkowita wartość projektu: 979 144,08 zł

     Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 832 273,23 zł

     Dofinansowanie: 85%

     Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 8. Nowoczesna edukacja, Działanie: 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.