• W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z nową podstawą programową w klasach VII, odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego.

    Główne cele programu to:

    • przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej;
    • kształtowanie świadomych decyzji o wyborze zawodu i szkoły;
    • wdrażanie uczniów do samopoznania i planowania własnego rozwoju;
    • określenie własnych zainteresowań;
    • poznanie zdolności, mocnych i słabych stron, umiejętności i predyspozycji;
    • poznanie świata zawodów i ścieżek edukacyjnych;
    • przekazanie informacji o możliwościach zdobycia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy;
    • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej;
    • zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego;
    • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

     W trakcie zajęć uczniowie będą mogli określić swoje zainteresowania i skłonności zawodowe, poznać znaczenie temperamentu i usposobienia w wyborze zawodu, dokonać samooceny – określić swoje mocne strony. Poznają również  uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi, rzeczami, techniką, pracy z danymi, przyrodą i działalnością artystyczną. Poszerzą swoją wiedzę o zawodach (warunki pracy, wymagania psychofizyczne)   i poznają ścieżki prowadzące do zdobycia określonego zawodu.

    doradca zawodowy - Eliza Wiszniewska